Инжињерство заштите животне средине и заштите на раду (2024)

курикулум и књига предмета за студијски програм

ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ ПРЕУЗМИ

Студијски програм Инжењерство заштите животне средине и заштита на раду је студијски програм основних струковних студија који студентима треба да омогући стицање нових знања из области инжењерства заштите животне средине и заштите на раду. Након завршетка овог студијског програма, студенти стичу звање струковни инжењер заштите животне средине и заштите на радуи оспособљени су за обављање стручних и практичних послова и мањих развојних задатака у индустрији, малим и средњим предузећима, као и у јавнимустановамакоје се баве заштитом животне средине и заштитом на радуили занаставак школовања у земљи и иностранству.

Основни циљ студијског програма јеоспособљавање студената за примену стручних достигнућа уобласти  заштите и унапређења животне средине, инжењерства заштите на раду и решавање проблема безбедности у пословним системима.

Савладавањем студијског програма студент стичепрофесионалну компетенцију за:

• Оцену еколошког ризика и процену професионалног ризика,

• Израду локалних стратегија одрживог развоја и заштите животнесредине,

• Спровођење процедуре процене утицаја на животну средину и израдустудија о процени утицаја и стратешкој процени утицаја,

• Израду студија о процени ризика од опасних материја,

• Израдуи ажурирање катастра стања и загађивача животне средине,

• Припрему извештаја и извештавање о стању животне средине,

• Организовање заштите животне средине у пословном систему,

 Управљање расположивим ресурсима у систему безбедности и заштите на раду,

• Израду извештаја о стању безбедности и заштите здравља,

• Израду планова и техничке документације заштите на раду,

• Обучавање, професионалну селекцију и развој вештина за безбеданрад,

• Организовање и руковођење системом заштите.

Сврха студијског програма (стандард 2.)

Циљеви студијског програма (стандард 3.)

Компетенције дипломираних студената (стандард 4.)

Студијски програм за генерацију од 2024. године – Књига предмета и курикулум