ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

На основу решења председника
Академије струковних студија Шумадија,
број 702/2020-01 од 23.11.2020. године, Извештај
Комисије за писање извештаја о
кандидатима пријављеним на конкурс, са
предлогом за избор једног наставника у
звање професор струковних студија за
ужу област Електротехника и
рачунарство, заведен под бројем 698/2020-02
од 19.11.2020. године,  ставља се на увид
јавности 30 дана, у Секретаријату
Академије струковних студија Шумадија,
на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и
објављивањем на интернет страници
Одсека Крушевац  и Одсека Крагујевац.

Извештај Комисије ставља се на увид
јавности дана  23.11.2020. године. Извештај можете погледати овде.

Подели ово на