Документи Школе

СТАТУТ ВИСОКЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У КРУШЕВЦУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВИСОКЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КРУШЕВАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ УСВОЈЕН НА СЕДНИЦИ НАСТАВНОГ ВЕЋА 29.09.2016. ГОД. 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕНИ КВАЛИТЕТА ВИСОКЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КРУШЕВАЦ

ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА У ВИСОКОЈ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У КРУШЕВЦУ

УПУТСТВО ЗА РАД У СЕРВИСУ ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА,ОПРЕМЕ И ПРИБОРА

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ И НАУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ РАДНИКА ШКОЛЕ

ПРАВИЛНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ПОЛАГАЊА И ОЦЕЊИВАЊА НА ИСПИТУ

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНОГ ВЕЋА ВИСОКЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КРУШЕВАЦ

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ НАСТАВНИКА,АСИСТЕНТА И САРАДНИКА У НАСТАВИ

ПРАВИЛНИК О РАДУ РУКОВОДИЛАЦА И ОДСЕКА НАСТАВНИКА СТУДИСКИХ ПРОГРАМА ВИСОКЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КРУШЕВАЦ

ПРАВИЛНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ДРУГЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ У ВИСОКОЈ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ПРАВИЛНИК О АКРЕДИТАЦИЈИ ВИСОКЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КРУШЕВАЦ

ПРАВИЛНИК О ИЗРАДИ ЗАВРШНОГ РАДА,ПОЛАГАЊУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА И РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ СТРУЧНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ

ПРАВИЛНИК О УНАПРЕЂЕЊУ УСПЕХА СТУДЕНАТА У ВИСОКОЈ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КРУШЕВАЦ

ПРАВИЛНИК О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ ВИСОКЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ПРАВИЛНИК О ОБЕЗБЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА ВИСОКЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КРУШЕВАЦ

ПРАВИЛНИК О ПРАВИЛИМА СТУДИЈА

ПРАВИЛНИК О РАНГИРАЊУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС ДРУГЕ И ТРЕЋЕ ГОДИНЕ И РЕГУЛИСАЊЕ УПИСА СТУДЕНАТА КОЈИМА ЈЕ ПРЕСТАО СТАТУС ЗБОГ ИСТЕКА ТРАЈАЊА СТУДИЈА

ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА СТУДЕНАТА

ПРАВИЛНИК ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ СТЕЧЕНИХ СТРУЧНИХ НАЗИВА И ИЗДАВАЊЕ НОВЕ ДИПЛОМЕ

ПРАВИЛНИК О ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ 1.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

ПРАВИЛНИК О УПОТРЕБИ СОПСТВЕНОГ АУТОМОБИЛА У ПОСЛОВНЕ СВРХЕ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА,НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА У ВИСОКОЈ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У КРУШЕВЦУ

ПРАВИЛНИК О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ПРАВИЛНИК О РАЧУНОВОДСТВУ

ПРАВИЛНИК О РАСПОДЕЛИ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

ПРАВИЛНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ВИСОКЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У КРУШЕВЦУ

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА

ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ПРЕД КОМИСИЈОМ

ПРАВИЛНИК О РАДУ СКРИПТАРНИЦЕ

ПРАВИЛНИК О РАДУ