Документи одсека

Ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о кандидатима пријављеним на конкурс.

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УЖИМ СТРУЧНИМ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИМ ОБЛАСТИМА

ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА,ОБЕЗБЕЂЕНЈУ КВАЛИТЕТА И ПОСТУПЦИМА САМОВРЕДНОВАЊА

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА

ПРАВИЛНИК О СТУДИЈАМА

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УЏБЕНИЦИМА И ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА И ОЦЕЊИВАЊУ НА ИСПИТУ

ПРОГРАМ ЗА ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И  ЗДРАВЉУ НА РАДУ

ПРАВИЛНИК О СПРЕЧАВАЊУ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О МЕРИЛИМА ЗА УТРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ И ТРОШКОВА ПРУЖАЊА УСЛУГА

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЏИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА АКАДЕМИЈИ СТРУКОВНИК СТУДИЈА ШУМАДИЈА

ПРАВИЛНИК О УЖИМ СТРУЧНИМ,ОДНОСНО УМЕТНИЧКИМ ОБЛАСТИМА НА АКАДЕМИЈИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА

КОДЕКС О АКАДЕМСКОМ ИНТЕГРИТЕТУ АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА

ЛИСТА МЕНТОРА И ЛИСТА ЗАВРШНИХ РАДОВА ТЕХНОЛОГИЈА

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА И ЛИЧНОСТИ

ПРАВИЛНИК О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

ПРАВИЛНИК О СТУДЕНТСКОМ ПАРЛАМЕНТУ АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА

ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ

ЛИСТА МЕНТОРА И ЛИСТА ЗАВРШНИХ РАДОВА  ОДСЕКА КРУШЕВАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.

ДЛУКА  17.12.2020.

ПОЛИТИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

ОДЛУКА О РАСПОРЕЂИВАЊУ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА У КАТЕДРЕ

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

ПРАВИЛНИК О КАНЦЕЛАРЈИСКОМ И АРХИВСКОМ ПОСЛОВАЊУ

ПРАВИЛНИК О РАДУ ПРОФИТНИХ ЦЕНТАРА

ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ СПОСТВЕНИХ ПРИХОДА АКАДЕМОЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА

ДОЗВИЛА ЗА РАД АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА

ПРОГРАМ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2020-2021 ГОДИНУ

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2023. ГОДИНЕ

СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2023. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О КАНДИДАТИМА ПРИЈАВЉЕНИМ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА

ПРАВИЛНИК О МАСТЕР РАДУ

ПРАВИЛНИК О ПРИЈАВИ И ОДБРАНИ ЗАВРШНОГ РАДА

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ И НАУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ

ПРАВИЛНИК О УЏБЕНИЦИМА И ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊУ РАДНОГ ОДНОСА

Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и трошкова пружања услуга

Одлука о изменама и допунама Статута Академије струковних студија Шумадија

СТАТУТ АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА

Одлука о изменама и допунама Статута Академије струковних студија Шумадија

СТАТУТ ВИСОКЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У КРУШЕВЦУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ВИСОКЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА УПИС СТУДЕНАТА.

КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ И ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНО СТРУЧНОГ ВЕЋА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА

ПРАВИЛНИК О АКРЕДИТАЦИЈИ

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА

ПРАВИЛНИК О ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ПРАВИЛНИК О МЕРИЛИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ УНУТРАШЊЕГ УЗБИЊИВАЊА,НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА

ПРАВИЛНИК О РАЧУНОВОДСТВУ

ПРАВИЛНИК О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ

ПРАВИЛНИК О РАДУ РУКОВОДИЛАЦА

ПРАВИЛНИК О РАДУ СКРИПТАРНИЦЕ

ПРАВИЛНИК О РАСПОДЕЛИ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ПРАВИЛНИК О СТУДИРАЊУ

ПРАВИЛНИК О УПОТРЕБИ СОПСТВЕНОГ АУТОМОБИЛА У ПОСЛОВНЕ СВРХЕ

ПРАВИЛНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

УПУТСТВО ЗА РАД У СЕРВИСУ ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА,ОПРЕМЕ И ПРИБОРА

ПРАВИЛНИК О РАДУ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА