Реферат за избор предавача

Реферат за избор у звање предавача за ужу научну област Инжењерство заштите на раду и заштите животне  средине можете погледати код секретара Школе или овде. Приговоре на реферат доставити у року од 8 дана секретару...

Сазнај више

ИЗМЕНА РАСПОРЕДА НАСТАВЕ- II ГОДИНА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГИЈА

Измењени распоред можете погледати овде (2 година).

Сазнај више

Обавештење о упису II и III године

Сви студeнти су дужни дa приликoм уписa уплaтe 1700,oo дин нa жирo рaчун шкoлe. Упис (oбнoвa) je oд 03.10. дo 08.10.2016 oд 9h дo 12h Студeнти кojи су у прeтхoднoj шкoлскoj гoдини oствaрили 48 – 59 EСП бoдoвa стeкли су услoв зa финaнсирaњe из буџeтa. Приликoм уписa плaћajу 800,oo дин пo прeнeтoм EСП бoду. Студeнти кojи су у прeтхoднoj шкoлскoj гoдини oствaрили 37 – 47 EСП бoдoвa стeкли су услoв зa упис нaрeднe гoдинe у стaтусу...

Сазнај више
РАСОПРЕД ЧАСОВА ЗА ШКОЛСКУ 2016/17 ГОДИНУ
сеп30

РАСОПРЕД ЧАСОВА ЗА ШКОЛСКУ 2016/17 ГОДИНУ

http://www.vhts.edu.rs/studentski-servis/raspored-nastave/

Сазнај више
Распоред студената I год. по групама
сеп30

Распоред студената I год. по групама

Распоред студената прве године по групама: подела студената Iгодине по групама

Сазнај више