Заштита животне средине и заштита на раду

Модул Заштита животне средине

Студијски програм Инжењерство заштите животне средине има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему доступну широј јавности.

Струковни инжењер заштите животне средине поседује скуп знања, вештина и компетенција, које их чине релевантним кадром за тржиште рада.Студенти стичу основна знања за наставак студија на специјалистичким студијама.

Знања и вештине које стичу студенти  струковних студија Инжењерство заштите животне средине усмерени су на задовољавање друштвених потреба и то посебно оних које су у ширем смислу оријентисане на одрживи развој. Сврха овог студијског програма се огледа и у обезбеђивању професионалних компетенција студената у следећим областима:

 • управљање опасним материјама и отпадом
 • анализа, контрола и заштита ваздуха и земљишта
 • припреме воде за потребе становништва и индустрије
 • обновљиви извори енергије
 • нејонизујуће зрачење
 • управљање ризиком и методе процене ризика
 • управљање пројектима.

Студијски програм је флексибилан и одликују га интердисциплинарност и мултидисциплинарност.

Стечено звање: СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР  ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 Модул Заштита на раду

Струковни инжењери Заштите на раду поседују скуп знања, вештина и компетенција да примени продубљено знање, разумевање и вештине за успешно решавање сложених проблема у делимично новом или непознатом окружењу у ужим областима студија и стиче знања и вештине потребне за тимски рад при решавању сложених проблема из струке, које их чине релевантним кадром за тржиште рада. Студенти стичу основна знања за наставак студија на специјалистичким студијама.

Знања и вештине које стичу студенти струковних студија Заштите на раду усмерени су на задовољавање друштвених потреба и то посебно оних које су у ширем смислу оријентисане на одрживи развој. Сврха овог студијског програма се огледа и у обезбеђивању професионалних компетенција студената у следећим областима:

 • управљање ризиком и методе процене ризика и управљање пројектима
 • производним процесима и системима
 • постројења инсталације под притиском
 • основе еколошког грађења
 • елементе аутоматизације
 • транспортне системе
 • заштиту грађевинских објеката од пожара
 • информатичке методологије

Стечено звање: СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сврха студијског програма (стандард 2.)

Циљеви студијског програма (стандард 3.)

Компетенције дипломираних студената (стандард 4.)

Студијски програм за генерацију од 2017.  Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм: Заштита животне средине и заштита на раду.

  ЗНР    Курикулум

ЗЖС – Курикулум

Студијски програм за генерацију од 2012-2017.  Модул -Заштита животне средине.

                                                                                               Модул-Заштита на раду.