Услови уписа

У прву годину основних студија Висока техничко технолошка школа струковних студија уписује укупно 120 студената, од тога:

100 студената који се финансирају из буџета и 20 студената који плаћају школарину (самофинансирајући), и то на следећим студијским програмима:

Студијски програм Буџет Самофинансирање
Технологија 40
Заштита животне средине и заштита на раду 40
Информатика и рачунарство 20 20

Износ школарине за самофинансирајуће студенте:

  • за домаће држављане 48.000 динара, са могућношћу плаћања у две рате
  • за стране држављане 1000 америчких долара у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате

Сви кандидати обавезно полажу класификациони испит из једног предмета и то: ХЕМИЈЕ, МАТЕМАТИКЕ или ИНФОРМАТИКЕ, по избору кандидата. Успех на класификационом испиту из хемије,математике и информатике бодује се са 60 бодова. Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир средњих оцена општег успеха свих разреда множи са 2, тако да кандидат може остварити најмање 16 а највише 40 бодова. За кандидате са средњим образовањем у трогодишњем трајању, успех у трећем разреду се узима у двострукој вредности.

Рангирање кандидата врши се према збиру бодова који им припада по основу општег успеха у средњем образовању и успеха на класификационом испиту. Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи, за одсек, групу или смер, до броја одабраног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим конкурсом за Високу школу, а има најмање 51 бод. Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи за одсек, групу или смер, налази до броја одабраног за упис кандидата који плаћају школарину, који је одређен овим конкурсом за Високу школу а има најмање 31 бод.

За пријаву на конкурс, студенти подносе:
• извод из матичне књиге рођених
• сведочанства свих разреда претходног средњег образовања
• сведочанство (диплому) о завршном испиту
• признаницу о извршеној уплати за полагање пријемног испита

Кандидати који по конкурсу стекну право уписа подносе :
• два обрасца ШВ-20,
• индекс,
• две фотографије формата 3.5 cm x 4.5 cm,
• признаница о извршеној уплати школарине (за студенте који се сами финансирају).

Накнада за полагање пријемног испита износи 3.000 динара.