УПИС

Ко може да упише?

Избор кандидата врши се према збиру бодова који им припада по основу општег успеха у средњем образовању и успеха на класификационом испиту, а на основу ранг листе сачињене према укупном броју бодова сваког кандидата.Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи, за одсек, групу или смер, до броја одабраног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим конкурсом за Високу школу, а има најмање 51 бод. Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи за одсек,групу или смер налази до броја  одабраног за упис кандидата који плаћају школарину, који је одређен овим конкурсом за Високу школу а има најмање 31 бод.

Сви кандидати обавезно полажу класификациони испит из једног предмета и то:  ХЕМИЈЕ, МАТЕМАТИКЕ или ИНФОРМАТИКЕ, по избору кандидата. Успех на класификационом испиту из хемије,математике и информатике бодује се са 60 бодова. Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир средњих оцена општег успеха свих разреда множи са 2, тако да кандидат може остварити најмање 16 а највише 40 бодова. За кандидате са средњим образовањем у трогодишњем трајању, успех у трећем разреду се узима у двострукој вредности.

За пријаву на конкурс, студенти подносе:
•    извод из матичне књиге рођених
•    сведочанства свих разреда предходног средњег образовања
•    сведочанство (диплому) о завршном испиту
•    признаницу о извршеној уплати за полагање пријемног испита
Пријава кандидата на Конкурс одржаће се  од 22. до  26. јуна 2015. године од 09 до 13 часова.
Пријемни испит ће бити одржан 01.07.2015 у 11:00 часова.
Пријемни испит другом конкурсном року ће бити одржан 08.09.2015 у 11:00 часова.
Накнада за полагање пријемног испита износи 3.000 динара.

У прву годину основних студија Висока хемијско технолошка школа струковних студија уписаће укупно 140 студената, од тога:
100 студената који се финансирају из буџета
40 студената који плаћају школарину,
На студијским програмима технологије, заштите животне средине и информатике и рачунарства.

 

Упис студената који су положили пријемни испит и стекли право студирања обавиће се:

 

1. смер Технологија дана 06.07.2015. год. у 09:00 часова

2. смер Заштита животне средине и заштита на раду 07.07. 2015. год. у 09:00 часова

3. смер Информатика и рачунарство који су на буџету 08.07.2015. год. у 09:00 часова

4. смер Информатика и рачунарство  самофинансирање 09.07.2015. год. у 09:00 часова

Кандидати који не дођу у овом термину биће избрисани са листе, а уместо њих биће уписани кандидати који су самофинансирајући и испод црте по редоследу са листе. Упис кандидата који су самофинансирајући  и испод црте по редоследу са листе. Упис кандидата који су самофинансирајући и испод црте обавиће се дана 09.07.2015. год. у 09:00 часова а по редоследу коначне ранг листе. 

 

 

За упис прве године студија потребно је доставити:

 

-2 фотографије формата 3.5 cm x 4.5 cm

-Оригинална документа: сведочанства, диплома, извод из матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци (ако нису предати приликом пријављивања )

-Уплата 2700 (2000 на име трошкова уписа, 500 чланарина за студентски парламент и уплата од 200 динара за лично осигурање) на жиро рачун 840-44666-87 позив на број 742321

-Студенти који нису задовољни јединственом ранг листом могу поднети приговор директору Школе у року од 24 часа.

– Самофинансирајући студенти плаћају школарину у износу од 48.000 хиљада у две рате (прва рата при упису, а друга рата 15.02.2016)

 

 

Подели ово на