Документи одсека

Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и трошкова пружања услуга

Одлука о изменама и допунама Статута Академије струковних студија Шумадија

СТАТУТ АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА

Одлука о изменама и допунама Статута Академије струковних студија Шумадија

СТАТУТ ВИСОКЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У КРУШЕВЦУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ВИСОКЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА УПИС СТУДЕНАТА.

КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ И ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНО СТРУЧНОГ ВЕЋА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА

ПРАВИЛНИК О АКРЕДИТАЦИЈИ

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА

ПРАВИЛНИК О ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ПРАВИЛНИК О МЕРИЛИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ УНУТРАШЊЕГ УЗБИЊИВАЊА,НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ОСОБЉУ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА

ПРАВИЛНИК О РАЧУНОВОДСТВУ

ПРАВИЛНИК О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ

ПРАВИЛНИК О РАДУ РУКОВОДИЛАЦА

ПРАВИЛНИК О РАДУ СКРИПТАРНИЦЕ

ПРАВИЛНИК О РАСПОДЕЛИ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ПРАВИЛНИК О СТУДИРАЊУ

ПРАВИЛНИК О УПОТРЕБИ СОПСТВЕНОГ АУТОМОБИЛА У ПОСЛОВНЕ СВРХЕ

ПРАВИЛНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

УПУТСТВО ЗА РАД У СЕРВИСУ ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА,ОПРЕМЕ И ПРИБОРА

ПРАВИЛНИК О РАДУ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА