Студентски парламент

Студентски парламент је орган високошколске установе и високошколске јединице која има орган управљања и уписане студенте. Начин избора и број чланова студентског парламента утврђује се општим актом високошколске установе. Право да бирају и да буду бирани за члана студентског парламента имају сви студенти високошколске установе, односно високошколске јединице,  уписани на студије у школској години у којој се бира студентски парламент.

Мандат чланова студентског парламента траје годину дана.

Избор чланова студентског парламента одржава се сваке године у априлу, тајним и непосредним гласањем.

У циљу остваривања права и заштите интереса студената, студентски парламент бира и разрешава представнике студената у органима високошколске  установе, односно високошколскејединице, као и у органима других установа у којима су заступљени представници студената, у складу са статутом установе.

Чланови студентског парламента Високе техничко технолошке школе струковних студија су:

Милица Милетић – председник

Дарко Матић – секретар

Маша Аранђеловић – члан

Контакт: parlamentvhts@gmail.com