УСВОЈЕНИ НОВИ ПРАВИЛНИЦИ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се радници Високе техничко технолошке школе струковних студија у Крушевцу да су на седници Наставног већа Школе и на састанку Савета Школе усвојени следећи Правилници:

 • Правилник о избору наставника, асистента и сарадника у настави
 • Правилник о полагању пријемног испита и уписа студената
 • Правилник о начину полагања и оцењивању на испиту
 • Правилник о изради завршног рада,полагању завршног испита и реализацији стручне праксе
 • Правилник о раду руководилаца и одсека и одсека наставника студијских програма високе техничко-технолошке школе струковних студија у Крушевац
 • Пословник о раду Наставног већа Високе техничко технолошке школе струковних студија у Крушевцу
 • Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица у Високој техничко технолошкој школи струковних студијс у Крушевцу
 • Правилник о раду комисије за упис студената на друге студијске програме у Високој техничко технолошкој шоли струковних студија у Крушевцу
 • Правилник о раду студентског парламента Високе техничко технолошке школе струковних студија у Крушевцу
 • Правилник о акредитацији Високе зехничко технолошке школе струковних студија у Крушевцу
 • Упутство за рад у сервису хемијских средстава,опреме и прибора
 • Правилник о стручном усавршавању радника школе
 • Правилник о дисциплинској одговорности студената
 • Правилник о извођењу стручне екскурзије
 • Правилник о унапређењу успеха студената у Високој техничко технолошкој школи струковних студија у Крушевцу
 • Правилник о рсду библиотеке Високе техничко технолошке школе струковних студија у Крушевцу
 • Правилник о издавачкој делатности
 • Правилник о обезбеђењу квалитета Високе техничко технолошке школе струковних студија у Крушевцу
 • Правилник о рангирању студената за упис друге и треће године и регулисање уписа студената којима је престао статус због истека трајања студија
 • Правилник о правилима студија
 • Правилник о безбедности и здрављу на раду
 • Правилник за усклађивање стечених стручних назива и издавање нове дипломе
 • Правилник о јавним набавкама
 • Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине
 • Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза
 • Правилник о рачуноводству
 • Правилник о раду скриптарнице
 • Правилник о расподели сопствених средстава
 • Правилник о употреби сопственог аутомобила у пословне сврхе

Све Правилнике можете наћи на сајту Високе техничко технолошке школе струковних студија у Крушевцу. А и доступни су на увид код секретара Школе.

                                                                                                             Секретар Школе

                                                                                                                   Ристић Нада

Подели ово на